Betrekken van naasten

Betrekken van naasten

Naasten – familie, vrienden of belangrijke anderen – zijn essentieel voor het leefplezier van bewoners. Het betrekken van naasten bij de zorg en ondersteuning van bewoners en het hebben van aandacht voor de (veranderende) relatie tussen bewoners en naasten is dan ook (voor beiden) van groot belang. Allereerst, omdat betekenisvolle relaties voor ieder mens een belangrijke bron van welbevinden zijn. Ten tweede, omdat naasten vaak graag een rol spelen in de informatievoorziening en de invulling van behoeften, wensen en verlangens rondom de zorg en ondersteuning.

In onze projecten hebben we ervaren dat het verdiepen van de relaties in de driehoek medewerker-bewoner-naasten niet alleen impact heeft op het wederzijds begrip en het leren kennen van elkaars behoeften en verlangens, maar ook kan leiden tot een andere rol- en taakverdeling waarbij bewoners en naasten meer eigen regie kunnen houden en de zorg meer samen verleend wordt.

In het project ‘Samen werken aan liefdevolle zorg’ onderzoeken we samen met zorgorganisatie Topaz hoe medewerkers, bewoners en naasten de samenwerkings(relatie) in het verpleeghuis ervaren en op welke manieren deze kan worden geoptimaliseerd. Het project, dat mede mogelijk gemaakt wordt door het Zorgondersteuningsfonds, wordt van juni 2021 tot juni 2023 uitgevoerd binnen locatie Zuydtwijck. Doel van het project is de onderlinge wisselwerking en interactie in de driehoek beter te begrijpen en zo de kwaliteit van zorg te kunnen verbeteren. Uit ervaringen van medewerkers blijkt namelijk dat goede afstemming en samenwerking met naasten kan bijdragen aan het welbevinden van de bewoner én van de naasten. Bovendien dragen een fijne samenwerking en goede afspraken met naasten bij aan het werkplezier van de medewerkers zelf.

Het betreft een participatief actieonderzoek, uitgevoerd in de zorgpraktijk en in nauwe samenwerking met de mensen over wie het gaat. Op basis van ervaringen van en gesprekken met zorgmedewerkers, naasten en bewoners gaan we aan de slag met de onderzoeksvraag: Hoe kunnen zorgmedewerkers en naasten samen werken aan liefdevolle zorg voor de bewoner? We onderzoeken hoe zorgmedewerkers en naasten de huidige (samenwerkings)relatie ervaren en hoe zij de gewenste situatie zien. Bewoners worden gevraagd naar hun perspectief op de zorg en de relatie met de zorgmedewerkers en hun naasten.

Vervolgens zullen we zorgmedewerkers en naasten begeleiden in het gezamenlijk ontwikkelen van manieren om de samenwerking te verbeteren en werkwijzen om dit te ondersteunen. Hiermee is het onderzoek een lerend proces in de praktijk, waarbij zorgmedewerkers en naasten tijdens het onderzoek al samen werken aan verbeteringen van de (samenwerkings)relatie. Bovendien wordt in een klankbordgroep met vertegenwoordigers vanuit bewoners, naasten en zorgmedewerkers, maar ook geïnteresseerden van andere locaties van Topaz, regionale en landelijke partners en het onderwijs, een lerend proces op gang gebracht. Binnen het onderzoek wordt samengewerkt met het , om te zorgen dat de geleerde lessen ook hun weg vinden naar het onderwijs van toekomstige zorgmedewerkers.

Lees het interview over het onderzoeksproject met gespecialiseerd verzorgende psychogeriatrie Ilse Haasnoot van Topaz op de website van het Zorgondersteuningsfonds (november 2021).